The World Through Our Eyes Poster - Sophia Romero, Amanda Arellano, & Arisbeth Sanchez